ما را دنبال کنید

انگشتر مردانه کد٢٠٠٤

انگشتر یاقوت کبود وزن سنگ:٨٥و٣ قیراط وزن  رکاب:٦١و١٠ گرم سایز :٦١