ما را دنبال کنید
دستبند سنگی چشم ببرکد٢٧٢٣

دستبند سنگی چشم ببرکد٢٧٢٣

نام سنگ: انیکس 

خواص درمانی : این سنگ جریان خون را تحریک می کند وحس شنوایی رابهبود می بخشد. ما را در برابر تاثیرات شوم در زندگی حمایت می کند. انیکس نیرو وقدرت می دهد ودر مبارزه با به ستوه آمدن ونیرو منفی ما را حمایت واستوار می سازد وفکر وجسم را متعادل واز اندوه دور می کند.

سنگ متولدین ماه: خرداد ماه ، مرداد ماه ، دی ماه

جزئیات : دستبند انیکس وچشم ببر کشی مناسب آقایون وخانمها

١٣٠,٠٠٠ تومان