ما را دنبال کنید
انگشتر انیکس کد2020

انگشتر انیکس کد2020

نام سنگ: انیکس 

خواص درمانی : این سنگ جریان خون را تحریک می کند وحس شنوایی رابهبود می بخشد. ما را در برابر تاثیرات شوم در زندگی حمایت می کند. انیکس نیرو وقدرت می دهد ودر مبارزه با به ستوه آمدن ونیرو منفی ما را حمایت واستوار می سازد وفکر وجسم را متعادل واز اندوه دور می کند.

سنگ متولدین ماه: خرداد ماه ، مرداد ماه ، دی ماه

جزئیات : انگشتر انیکس رکاب ماشین

٤٣٥,٠٠٠ تومان