ما را دنبال کنید
گردنبند سنگ فیروزه وچشم ببرکد1226

گردنبند سنگ فیروزه وچشم ببرکد1226

نام سنگ: فیروزه     

خواص درمانی: فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار می رود. در سفر از مسافر حمایت میکند باعث شادی ونشاط افراد افسرده وغمگین می شود. سنگ فیروزه بسیار حساس برای پاکسازی از آب ومواد شیمیای استفاده نکنید از کرم ومرطوب کننده ها استفاده نکنید واز نور خورشید برای شارژ آن استفاده نکنید. 

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه ، آذر ماه، دیماه

جزئیات: گردنبند بلند رومانتویی فیروزه وچشم ببر

ناموجود