ما را دنبال کنید
گردنبند بلوداستون کد1231

گردنبند بلوداستون کد1231

  نام سنگ : جاسپر

خواص درمانی:  نوسانات آرام بخش وموزون جاسپر باعث تعادل در تمامی اعضا بدن می شود.سیستم ایمنی بدن را نیرو می بخشدوباعث سوخت وساز در بدن می شود. مناسب برای مدیتیشن است که شادی عمیقی در روح ایجاد می کندو باعث احساس صلح نظم وتجدید افکار می شود

سنگ متولدین ماه:  فروردین ماه ، آبان ماه

جزییات: گردنبند جاسپر با مدال بلوود استون که از خانواده سنگهای جاسپر می باشد.

ناموجود