ما را دنبال کنید
دکمه سردست سنگ کوارتز دودی کد٢٩٠٢
دکمه سردست سنگ کوارتز دودی کد٢٩٠٢

دکمه سردست سنگ کوارتز دودی کد٢٩٠٢

نام سنگ: کوارتز دودی

خواص درمانی: این سنگ بافتهای رابط چربی وعضلانی را تقویت می کند.به افراد کم انرژی نیرو می بخشد ونیروی زیادی را منتقل می کند . این سنگ به افراد مردد قدرت کاری میدهد وبرای مسلط شدن به زندگی شجاعت می دهد.باعث حساسیت ابتکار نوآوری ونیز اراده در زندگی میشود ونگرانیها وتزلزل خلق وخو را ازبین می برد

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه

جزئیاتدکمه سردست نقره با سنگ کوارتز دودی

ناموجود
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats