ما را دنبال کنید
الکساندریت کد ٥١٣

الکساندریت کد ٥١٣

نام سنگ: الکساندریت

خواص درمانی : باعث کاهش غم وناراحتی وارده می شود.باعث رفع نفرت وکینه ورزی میشود. بسیار از افراد معتقد هستند سنگ شانس و خوشبختی است. باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و ایجاد تعادل روحی می شود. مهر ومحبت را زیاد می کند.

جزئیات : قیمت الکساندریت بصورت قیراطی از ٢٠ تومان تا ٤٥ تومان براساس کیفیت آن بستگی دارد.

٤٥,٠٠٠ تومان