سنگ ماه تولد خرداد

سنگ ماه تولد خرداد

1400/12/05 10:25:22

خصوصیات اخلاقی خرداد ماه: 

راوی، رک، مصمم، پرخاشگر، دمدمی مزاج، سربه هوا، معاشرتی، دنبال دلیل و منطق، زرنگ، ناآرام، آدم شناس، عاشق مسافرت، عاشق مطالعه،  باهوش، دوشخصیتی، بخشنده، محتاط در عشق.

سنگ سلامت جسمی :  انیکس، کوارتز 

سنگ سلامت روحی :  عقیق، 

سنگ شانس : زمرد،مروارید

سنگ حامی : ،چشم ببر

سنگ چاکرا : کهربا

سنگ ماه تولد :  اپال