سنگ ماه تولد تیر

سنگ ماه تولد تیر

1400/12/05 10:25:22

خصوصیات اخلاقی تیرماه: 

حساس، وطن خواه، تاثیر پذیر، زود رنج، مهربان، مردد، اهمیت به خانواده، عاشق آب، صادق، علاقمند هنر، وفادار به عهد، فداکار، تخیل قوی، پرشور، مدافع عقاید، شیک پوش، آشپز عالی، مهمان نواز 

سنگ سلامت جسمی :  مرجان، تورمالین

سنگ سلامت روحی :  زمرد

سنگ شانس :  لابرادورایت

سنگ حامی :  یاقوت

سنگ چاکرا : عقیق

سنگ ماه تولد :  مروارید،سنگ ماه