سنگ ماه تولد مرداد

سنگ ماه تولد مرداد

1400/12/05 10:25:22

خصوصیات اخلاقی مرداد ماه: 

اهل تجربه و تحلیل، پرتحرک، مصمم، هنر دوست، شیک پوش، درستی در کارها، مدیر، مهربان، قابل اعتماد، خوش سیما، مهمان نواز، ثابت قدم، مثبت نگر، حق طلب، ولخرج، مغرور، بشاش، معنوی، گول خور

سنگ سلامت جسمی : زبرجد،انیکس،

سنگ سلامت روحی :  سفایر 

سنگ شانس :  دلربا، سودالیت

سنگ حامی :  عقیق

سنگ چاکرا : لاجورد،

سنگ ماه تولد :  چشم ببر