سنگ ماه تولد شهریور

سنگ ماه تولد شهریور

1400/12/05 10:25:22

خصوصیات اخلاقی شهریورماه: 

مردم دار، عاقبت اندیش، دل رحم، دانا، شاد، وظیفه شناس، حساس، تندرست، سازش کار، کمال گرا، صبور، پرتحمل، خود دار، خونسرد، وسواسی، وفادار،مبتکر، بی ریا، معصوم، گول نخور، درس خوان، نکته سنج

سنگ سلامت جسمی :  سیترین، 

سنگ سلامت روحی :  سفایر، 

سنگ شانس :  توپاز

سنگ حامی :  زیرجد ،

سنگ چاکرا : لاجورد، عقیق

سنگ ماه تولد :  مون استون آونتورین،