سنگ ماه تولد مهر

سنگ ماه تولد مهر

1400/12/05 10:25:23

خصوصیات اخلاقی مهرماه: 

شاد، اجتماعی، پرتلاش، مصمم، عدالت طلب، سخاوتمند، صبور، باگذشت، عدم تصمیم گیری بموقع، زود رنج، متوقع، درستکار، رمانتیک، طبیعت دوست، صلح جو، دوشخصیتی، گریزان از داد و بی داد

سنگ سلامت جسمی :  مرجان، تورمالین

سنگ سلامت روحی :  سنگ ماه

سنگ شانس :  اپال

سنگ حامی :  زمرد،چشم ببر

سنگ چاکرا: لاجورد  

سنگ ماه تولد :  یاقوت کبود، اپال