سنگ ماه تولد آبان

سنگ ماه تولد آبان

1400/12/05 10:25:23

خصوصیات اخلاقی آبان ماه: 

منفی گرا، نگاه نافذ، اعتماد به نفس بالا، اهل کنایه، غیبت را دوست ندارد، بی تفاوت به اطراف، اهل تملق نیستند، خستگی ناپذیر، تملک طلب، پرتلاش، هم درد، محکم، معنوی، سیاستمدار، از آنها نظر نخواهید 

سنگ سلامت جسمی : یاقوت سرخ،حدید

سنگ سلامت روحی : سفایر، 

سنگ شانس :  جاسپر، 

 سنگ حامی : اپال ،         

 سنگ چاکرا : تورمالین، سیترین،

سنگ ماه تولد :  توپاز