سنگ ماه تولد آذر

سنگ ماه تولد آذر

1400/12/05 10:25:23

خصوصیات اخلاقی آذرماه: 

خوش بین، خلاق، هم پا، طراح، پر انرژی، خستگی ناپذیر، اهل مطالعه، مثبت نگر، زود قضاوت می کند، متکی به بقیه، قلبش سر زبانش، فراموش کار، آزادی طلب، اهل کمک به دیگران، بی پروا، منطقی، مسافرتی

سنگ سلامت جسمی : کهربا، 

سنگ سلامت روحی :  چشم ببر

سنگ شانس : فیروزه

سنگ حامی : سفایر، 

سنگ چاکرا : توپاز، لاجورد                                                                                                                                                     سنگ ماه تولد : یاقوت، لابرادوریت