سنگ ماه تولد دی

سنگ ماه تولد دی

1400/12/05 10:25:23

خصوصیات اخلاقی دیماه: 

حافظه خوب، رفتار ملایم، عاقبت اندیش، فعال، عزم راسخ، ایرادگیر، سرش به کار خودش، حسابگر، صدایی موزون، کمی حسود، در عشق کم حرف، شیک پوش، بلند پرواز، حقیقت جو، جاه طلب، مصلحت جو، مهربان

سنگ سلامت جسمی :  انیکس،

سنگ سلامت روحی :  عقیق زرد                                                  

 سنگ شانس : فیروزه، 

سنگ حامی :  مالاکیت ،

سنگ چاکرا : تورمالین،گارنت

سنگ ماه تولد :  یاقوت