سنگ ماه تولد بهمن

سنگ ماه تولد بهمن

1400/12/05 10:25:23

خصوصیات اخلاقی بهمن ماه: 

منطقی، با تحرک،باطن بین، حقیقت طلب، کنجکاو، خونسرد، عالم، سرمایی و گرمایی، حق گو، بی تعصب، حس ششم قوی،شاد، فداکار، ریز بین، آزاده، مستقل، مبتکر، دمدمی مزاج، اجتماعی، رام نشدنی، دانا

سنگ سلامت جسمی :  انیکس

سنگ سلامت روحی :  یشم

سنگ شانس :  اپال،گارنت

سنگ حامی :عقیق

سنگ چاکرا : آمیتیس

سنگ ماه تولد :  یاقوت کبود،کوارتز صورتی،