سنگ ماه تولد اسفند

سنگ ماه تولد اسفند

1400/12/05 10:25:23

خصوصیات اخلاقی اسفندماه: 

آخرت بین، آرام و صبور، مهربان، تنبل، زبان تیز، زود رنج، روشن بین، تمرکز خوب، دلسوز، برنامه ریز، خدمتگزار، خجالتی، قضاوت و شکایت نمی کند، خیر خواه، یاری دهنده، خیال باف، پرحرف، خوش مشرب 

سنگ سلامت جسمی : یاقوت،کبود،اکوامارین

سنگ سلامت روحی :  مرجان

سنگ شانس : مروارید

سنگ حامی : آماتیست،زمرد ،

سنگ چاکرا : یشم،

سنگ ماه تولد : زمرد،انیکس