افسانه سنگها

افسانه سنگها

1400/12/05 10:25:25

اساطیر وافسانه های بیشماری  با سنگهای جواهر عجین هستند. برخی افسانه ها سنگها را بد یمن وبرخی آنهارا دارای قدرت درمانی میدانند .افسانه های هم همراه داشتن سنگها را وسیله محافظت وخوش یمن برمیشمردن. بسیاری از الماسها ی بزرگ  قرنها با افسانه های مکرر در مکرر عجین شده اند وچندین سنگ الماس که الان ناپدید هستند داستان های از دسیسه وقتل را با خود دارند بعضی معادن هم شوم ونفرین شده تلقی شده اند وابن شاید توسط صاحبان معادن القاء می شده تا از تصرف دیگران مصون باشند مثلا برمه چون تمامی معادن به پادشاه تعلق داشت .این شایعه را به منظور حفظ ثروت ملی رواج داده بودند که هرکس حتی یک سنگ از معدن بردارد به نفرین گرفتار میشود.                             خیره شدن در بلور :در دوران رم ویونان قدیم گوی های بلوری کوارتز صیقل شده برای پیشگویی استفاده می شد.البته مشگل یافتن قطعه ای سنگ پاک ومناسب برای این کار رمز ومعما بود. نگاه عرفانی به سنگ(مراقبه)چشم ها را از مدارخود خارج ساخته آنگاه میتوان تصاویر سری را دید وبه کشف شهود پرداخت .                                             سنگهای ماه تولد:از گذشته تعلق سنگهای جواهر به هریک از ماهها سال مرسوم ومتداول بوده است .تصور بر این است که سنگ تولد هرفرد اورا تحت نفوذ خود دارد. این باوراز آن ناشی میشود که سنگها موجودات کیهانی هستند .بسیاری از فرهنگ ها سنگها را بابروج دوازده گانه فلکی ودوازده  ماه سال که از کشوری به کشور دیگر وآداب رسوم مردم آنها متفاوت است مربوط میدانند اعتقاد به پوشیدن سنگ تولد از قرن ١٨ میلادی در لهستان آغاز واز آن پس به سراسر جهان راه یافت.                             سنگهای درمانی:اعتقاد به خواص درمانی سنگها بر اساس مناسک پزشکی وگواهی مردان قبیله تاریخ درازی دارد.امروز سنگ درمانگران بر این باور هستند که هر سنگ قدرت اثر گذاری در بهبود ودرمان بخشی از بدن را بعهده دارد.وهم اینکه امواج ساطع شده نامرئی سنگها روی اعصاب زنده اثر گذاشته وجذب آنها شده وموجب انرژی شفا بخش می شود.