دستبند زنانه سنگ انیکس کد١٤٠٠

دستبند انیکس وگل 

3,600,000 ریال
+

نام سنگ: انیکس 

خواص درمانی: این سنگ جریان خون را تحریک می کند وحس شنوایی رابهبود می بخشد. ما را در برابر تاثیرات شوم در زندگی حمایت می کند.انیکس نیرو وقدرت می دهد ودر مبارزه با به ستوه آمدن ونیرو منفی ما را حمایت واستوار می سازد وفکر وجسم را متعادل واز اندوه دور می کند.

سنگ متولدین ماه: خرداد ماه ، مرداد ماه ، دی ماه

جزئیات : دستبند انیکس با گلهای سنگی