آویز سنگ جاسپرکد1223

آویز جاسپر

2,700,000 ریال
+

نام سنگ: جاسپر

خواص درمانی: نوسانات آرام بخش وموزون یشم باعث تعادل در تمامی اعضا بدن می شود.سیستم ایمنی بدن را نیرو می بخشدوباعث سوخت وساز در بدن می شود.مناسب برای مدیتیشن است که شادی عمیقی در روح ایجاد می کندو باعث احساس صلح نظم وتجدید افکار می شود.

سنگ متولدین ماه: فروردین ماه ، آبان ماه

 جزئیات : آویزگردنبندجاسپر