تسبیح سنگی عقیق کد ٢٥٠٣

تسبیح عقیق با سر تسبیح نقره 

28,900,000 ریال
+

نام سنگ: عقیق 

خواص درمانی: ارتعاش این سنگ انسداد وموانع درونی را ازبین می برد این سنگ برای چاکرای خاجی بکار می رود .سنگ عقیق تجمع کوارتزهایی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل گرفته بیشتر در برزیل آلمان مکزیک وایالات متحده یافت میشود.

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه وآبان ماه

جزییات: تسبیح سنگی عقیق با سر تسبیح نقره ترکیه