تسبیح سنگی تورمالین کد ٢٥٠٦

تسبیح سنگی تورمالین 

26,900,000 ریال
+

نام سنگ : تورمالین

خواص درمانی : در برابر نیروهای منفی دنیوی وغیره حمایت می کند. به همین دلیل بایستی آن را همیشه با خود داشته باشیم سنگی حامی وقدرتمند است که آن را می شناسیم . برای خنثی کردن وحمایت از محل سکونت اتاق خواب ومحل کار خود ترجیحا می توانید از یک تورمالین به همراه کوارتزها وکریستال سنگها استفاده کنید. 

سنگ متولدین ماه: تیرماه ، مهرماه ،  دی ماه

جزئیات : تسبیح سنگی تورمالین با سر تسبیح مناره نقره ترکیه