تسبیح سنگی فیروزه کد ٢٥٠٨

تسبیح فیروزه آفریقایی با سر تسبیح نقره ترکیه

27,800,000 ریال
+

 نام سنگ: فیروزه     

خواص درمانی: فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار می رود. در سفر از مسافر حمایت میکند باعث شادی ونشاط افراد افسرده وغمگین می شود. سنگ فیروزه بسیار حساس برای پاکسازی از آب ومواد شیمیای استفاده نکنید از کرم ومرطوب کننده ها استفاده نکنید واز نور خورشید برای شارژ آن استفاده نکنید. 

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه ، آذرماه ، دیماه

جزئیات: تسبیح سنگی با سر تسبیح نقره عثمانی