دستبند چرمی سنگ چشم ببرکد٢٧٠٤

دستبند چرمی چشم ببر 

8,700,000 ریال
+

نام سنگ: چشم ببر

خواص درمانی: این سنگ فعال کننده مراکز حرکتی در بدن از جمله استخوانها ومفاصل می باشد وباعث تقویت آنها میشود. همسطح متابولیسم بدن اعصاب را آرام وایجاد گرما وآرامش میکند سنگ چشم ببر نماد قدرت وافکار مارا برای مداوای ذات درونمان تحریک کند.

سنگ متولدین ماه : خرداد ماه ، مردادماه ، مهرماه

جزئیات : دستبند چرمی چشم ببر با قاب ریلی نقره قابل تعویض بند براحتی