سنگ راف سیترین کد٢١

سنگ راف سیترین

144,400,000 ریال
+

نام سنگ: سیترین

خواص درمانی : سیترین سنگ نیرومند که باعث روشنی وگرمی قلب می شود وبرای افسردگی وعصبانیت ونگرانیها بسیار موثر است. همچنین عوارض دیابت سوخت وساز سلولی ومشگلات غده ای را تسکین میدهد.سیترین درموفقیتها ورسیدن به هدفهای دنیوی بسیار کمک میکند.وجذب ثروت وکمک بسیار زیاد به افراد افسرده میکند.

سنگ متولدین ماه: شهریورماه -آبان ماه 

جزئیات: راف سیترین حدود وزن یک کیلو روی پایه چوبی کاملا طبیعی ومعدنی از کشور برزیل