راف دکوری سنگ نمک کد ١٣

سنگ نمک

4,500,000 ریال
+

نام سنگ : سنگ نمک

خواص درمانی : سنگ نمک  باعث جذب انرژیهای منفی در منزل میشود وهمچنین با دوش آب نمک میتوانید این انرژی را که از بیرون منزل با خود آورده اید را پاک سازی کنید.

جزئیات : راف سنگ نمک تراش داربا پایه چراغ دار