آویز سنگ اوپال کد1233

آویز اوپال

23,100,000 ریال
+

  نام سنگ : اوپال                                                                           

 خواص درمانی: سنگ اوپال برای معده وورم معده (گاستریت) بسیار موثر است. این سنگ قلب وجریان خون را تقویت ونیرو می بخشد. اوپال سیاه رنگ افسردگی را تسکین می دهد. اوپال با سنگهای دیگر حمل نشود زیرا خود به تنهایی بسیار قدرتمند است..

سنگ ماه تولد: خرداد ماه ، مهرماه ، آبان ماه

جزئیات : آویز نقره برگ با سنگ سبز اوپال