ما را دنبال کنید
دستبند سنگی انیکس وجاسپرکد٢٧١٤

دستبند سنگی انیکس وجاسپرکد٢٧١٤

نام سنگ: جاسپر

خواص درمانی: نوسانات آرام بخش وموزون یشم باعث تعادل در تمامی اعضا بدن می شود.سیستم ایمنی بدن را نیرو می بخشدوباعث سوخت وساز در بدن می شود.مناسب برای مدیتیشن است که شادی عمیقی در روح ایجاد می کندو باعث احساس صلح نظم وتجدید افکار می شود.

سنگ متولدین ماه: فروردین ماه- آبان ماه-

جزییات: دستبند کشی  جاسپر 

١٢٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats