ما را دنبال کنید
انگشتر اوپال کد2015

انگشتر اوپال کد2015

 نام سنگ : اوپال                                                               

 خواص درمانی: سنگ اوپال برای معده وورم معده (گاستریت) بسیار موثر است. این سنگ قلب وجریان خون را تقویت ونیرو می بخشد. اوپال سیاه رنگ افسردگی را تسکین می دهد. اوپال با سنگهای دیگر حمل نشود زیرا خود به تنهایی بسیار قدرتمند است..

سنگ ماه تولد: خرداد ماه ، مهرماه ، آبان ماه

جزئیات : انگشتر اوپال سفید شناسنامه دار 

٤,٥٠٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats