ما را دنبال کنید
 فیروزه کد ٥٠٧

فیروزه کد ٥٠٧

نام سنگ: فیروزه     

خواص درمانی: فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار می رود. در سفر از مسافر حمایت میکند باعث شادی ونشاط افراد افسرده وغمگین می شود. سنگ فیروزه بسیار حساس برای پاکسازی از آب ومواد شیمیای استفاده نکنید از کرم ومرطوب کننده ها استفاده نکنید واز نور خورشید برای شارژ آن استفاده نکنید. 

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه ، آذر ماه، دیماه

جزئیات: قیمت فیروزه نیشابور درجه ١آبی بصورت گرمی محاسبه میگردد از ١٥٠ تومان تا ٢٥٠ تومان و قیمت فیروزه نیشابور آبی  درجه ٢ از گرمی ١٠٠ تومان تا ١٨٠ تومان 

٢٥٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats