ما را دنبال کنید
تسبیح سنگی تورمالین کد ٢٥٠٦

تسبیح سنگی تورمالین کد ٢٥٠٦

نام سنگ : تورمالین

خواص درمانی : در برابر نیروهای منفی دنیوی وغیره حمایت می کند. به همین دلیل بایستی آن را همیشه با خود داشته باشیم سنگی حامی وقدرتمند است که آن را می شناسیم . برای خنثی کردن وحمایت از محل سکونت اتاق خواب ومحل کار خود ترجیحا می توانید از یک تورمالین به همراه کوارتزها وکریستال سنگها استفاده کنید. 

سنگ متولدین ماه: تیرماه ، مهرماه ،  دی ماه

جزئیات : تسبیح سنگی تورمالین با سر تسبیح مناره نقره ترکیه

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats