ما را دنبال کنید
راف دکوری سنگ سیترین کد ٤

راف دکوری سنگ سیترین کد ٤

نام سنگ: سیترین

خواص درمانی : سیترین سنگ نیرومند که باعث روشنی وگرمی قلب می شود وبرای افسردگی وعصبانیت ونگرانیها بسیار موثر است. همچنین عوارض دیابت سوخت وساز سلولی ومشگلات غده ای را تسکین میدهد. سیترین درموفقیتها ورسیدن به هدفهای دنیوی بسیار کمک میکند.وجذب ثروت وکمک بسیار زیاد به افراد افسرده میکند.

سنگ متولدین ماه: شهریورماه -آبان ماه 

جزئیات: راف سیترین کاملا طبیعی حدود وزن 1،5 کیلوگرم

٧,٠٠٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats